Att beakta innan monteringen påbörjas

Lehtikuusi Snow-White Harjattu Öljyvahattu

Undergolv

Observera att undergolvet bör vara jämnt! Undergolvets nivåskillnader får vara högst ±1mm inom ett avstånd på 1 meter när WiseLoc-sponten monteras.

Kontrollera jämnheten genom att lägga brädans fjädersida mot golvet och mäta avståndet från golvet till brädan. Slipa eller jämna golvet med lämplig avjämningsmassa om nivåskillnaden är större. Undergolvet bör vara orörligt, bärkraftigt, fast, jämnt, torrt och rent. Avlägsna alla heltäckningsmattor. Lämpliga undergolv är: trä- eller spånskiva, betong, kakel, marmor, linoleum eller PVC. Observera att undergolv av betong alltid kräver fuktspärr! (T.ex. 0,2 mm ångspärrsfolie, där våderna överlappar 200 mm eller fixeras med tejp)

Förberedelser:

Andra byggnadsarbeten

Alla övriga byggmoment bör vara slutförda. Om man har för avsikt att efter golvläggningen utföra andra byggmoment eller ytrenoveringar bör golvet dammsugas och rengöras och därefter täckas in med fuktgenomträngande material, (t.ex. kartong). Kontrollera att materialet inte färgar golvet. Då golvet täckts får golvvärmen INTE VARA PÅKOPPLAD!

Lagring av parkett och kvalitetskontroll

Paketen bör förvaras oöppnade, (i ett torrt utrymme med relativ fuktighet (RF) under 60 % och i en temperatur på +18-24 C°). Före monteringen bör paketen förvaras  2-3 dygn i det rum där golvet skall läggas. Öppna paketen först då du påbörjar monteringen av golvet, några paket åt gången (för att få ett golv med så enhetlig färg som möjligt, blanda bräder från flera paket). Kontrollera under goda ljusförhållanden att brädorna inte är skadade innan du lägger dem. Använd inte defekta brädor! Tillverkaren är inte skyldig att ersätta brädor som inte kontrollerats före monteringen.

Rummets relativa fuktighet och temperatur

För att golvets långa livslängdskall kunna garanteras är det viktigt att man följer med rummets relativa fuktighetsprocent (% RF), som bör vara 40-60 % såväl vid monteringen som därefter. Träprodukter är hygroskopiska och anpassar sig efter fuktighetsprocenten, dvs. antingen binder eller avger fukt (>60 %, träprodukter, också golv, expanderar, < 40 %, träprodukter krymper). Det kan uppstå springor eller sprickor i golvet om rummets relativa luftfuktighet inte är den rätta. Man kan reglera den relativa luftfuktigheten bl.a. genom att vintertid använda en luftfuktare och sommartid genom att öppna fönster.

Rumstemperaturen bör vara +18-24 C°.

Underlagsmaterial och verktyg

Kontrollera att undergolvet är torrt och jämnt och att du har lämpligt underlagsmaterial ( vid behov fuktspärr och stegljudsunderlag) samt verktyg till handa.

Olika alternativ för stegljudsunderlag: Cellplast, Timberstep textilunderlag (kräver separat fuktspärr) eller Tuplex (med fuktspärr).

Nödvändiga verktyg: tumstock, blyertspenna, vinkelhake, distanskilar, cirkel- eller sticksåg, klackjärn, slagkloss, stämjärn, hammare, kniv, trälim (PVAC-lim).

Underlagets fuktighet innan monteringen påbörjas

Underlagets relativa fuktighet mäts för monteringen. Kontrollera att undergolvet är lika torrt över hela ytan där golvet skall monteras (också under eventuella förvarade byggmaterial). Ett bra tips för att konstatera rätt fuktighet är att tejpa en bit folie (ca 1 m²) utanpå golvet och låta det ligga ett dygn. Om det under folien samlas fukt på golvytan (betongen), är det ett tecken på restfuktighet och då kan du inte påbörja monteringen. Exakta fuktvärden får du genom att använda en lämplig fuktmätare. Då undergolvets fuktighet överskrider 80 % ( max 3,0 viktprocent) får monteringen INTE påbörjas!

Förberedelser för monteringen och expansionsfogar

Beräkna först hur många brädor du behöver. Mät rummets totala bredd, dividera detta med brädans bredd och kontrollera hur många fulla brädrader du behöver. Om den sista brädraden skulle uppvisa en bredd som underskrider 50 mm bör du också minska den första radens bredd. Vi rekommenderar att du lägger golvet i rummets maximala längdriktning om rummets bredd är betydligt mindre än längden. I övriga fall rekommenderar vi att du lägger golvet enligt ljusriktningen. Ett WiseLoc-golv är lättast att montera börjande från den vägg som har flest dörrar i rummet. Om gavelväggen har en dörr, börja läggningen där. Börja läggningen i rummets vänstra hörn.

För att golvet skall kunna expandera då luftfuktigheten ändras bör man vid läggningen säkra ett kantavstånd på ca 10 mm mellan golvet och väggarna. Detta kantavstånd bör också säkras runt värmerör, dörrkarmar, stolpar, osv. Expansionsfogar vid dörrar eller förhöjningar (t.ex. trappor, trösklar, osv.) täcks med lämpliga golvlister. I större enhetliga utrymmen (bredd över 10 m, längd över 8 m) bör man säkra bredare expansionsfogar. Utnyttja t.ex. trösklar. Huvudregeln är, att i ett 6 m brett rum bör expansionsfogen vara 10 mm och för varje överstigande meter bör expansionsfogen ökas med 1,5 mm.