Läggningsinstruktioner för limprofilerade produkter

Installationsanvisningar för Timberwise naturliga trägolv

Dessa anvisningar är avsedda att garantera att ditt Timberwisegolv behåller sin skönhet.

liimap_kaikki_se

LÄS DENNA ANVISNING NOGGRANT INNAN PARKETTEN MONTERAS. TIMBERWISES PRODUKTANSVAR GÄLLER INTE FÖR PRODUKTER SOM INTE HAR MONTERATS ELLER SKÖTTS ENLIGT ANVISNINGARNA.

Före monteringen

Kvalitetskontroll av produkten och ansvar för fel

Kontrollera i god belysning eller dagsljus att inga synliga fel förekommer innan brädorna monteras. Kontrollera också färgen och strukturen. Till sorteringen hörande egenskaper såsom kvistar, naturlig ådring och färgvariationer är inga fel. För att säkerställa en jämn fördelning av ådring och färgnyanser, rekommenderar vi att brädorna som monteras väljs ut ur flera olika paket. Skadade och defekta brädor bör överhuvudtaget inte användas eller eventuellt monteras på ett lämpligt ställe, t.ex. som start- eller slutbräda i en rad. Varje bräda som monteras på golvet anses vara godkänd av montören och/eller ägaren. Tillverkaren accepterar inga reklamationer när monteringen redan har skett. Ägaren har ansvaret att kontrollera undergolvets fuktighet och jämnhet och bör innan golvet monteras säkerställa, att alla omständigheter som förutsätts i denna anvisning uppfylls enligt nedan angivna definitioner. Ansvar för fel tas endast om Timberwise-golvet har monterats och skötts enligt anvisningarna.

Planering och schemaläggning av monteringen

Trägolvet läggs när alla andra byggnadsarbeten har slutförts. Dessutom måste det säkerställas att våta material (t.ex. golvspackel) har torkat och att det råder optimala förhållanden för montering av parketten i utrymmet (luftens relativa fuktighet är  40 % – 60 %  och temperaturen +18 – 24 °C). Vi rekommenderar att betongunderlagets fuktighet mäts innan parketten läggs.

Trägolvet rör sig mindre i brädans längdriktning, så vi rekommenderar att golvet läggs i samma riktning som rummets längsta vägg. I långa smala utrymmen och i korridorer bör golvet alltid monteras i längdriktningen. Om det trots allt är nödvändigt att montera på tvären, måste en minst 10 mm bred expansionsfog lämnas i golvet med 6 meters mellanrum, för att göra det möjligt för golvet att röra sig på bredden. Samtidigt bör man se till att minst var tredje brädrad är lagd med skarvade brädor. I övriga fall rekommenderar vi att parketten läggs i ljusets riktning. Om undergolvet är ett gammalt brädgolv, monteras parkettbrädorna på tvären i förhållande till det. Det är enklast att börja monteringen av ett golv med WiseLoc-spont från den vägg som har flest dörröppningar. Om det finns dörrar på någon av gavelväggarna, starta monteringen av golvet där. Börja i hörnet och montera brädorna från vänster till höger.

Expansionsfogar

För att golvet ska kunna röra sig med luftfuktighetens variationer, separeras parketten från fasta byggnadsstrukturer med en ca 10 mm bred expansionsfog. Fasta strukturer är bland annat omgivande och genomgående väggar samt värmerör. En expansionsfog skall också lämnas runt andra hinder såsom pelare, trappor, köksöar, eldstäder, klinkers och trösklar samt under dörrkarmar. Stora enhetliga golvytor (områden som är över 10 m långa eller 6 m breda) bör förses med bredare rörelsefogar än de ovan nämnda. För över 6 meter breda rum bör expansionsfogen förstoras med 1,5 mm per meter som går över detta mått. En enhetlig parkettplattas maximala storlek utan expansionsfog är 8 meter på bredden och 10 meter i brädornas längdriktning. Expansionsfogarna täcks med för ändamålet lämpliga lister. OBS! Listerna väljs alltid beroende på hur bred expansionsfogen måste vara– inte tvärt om.

Dessutom bör man vid monteringen absolut beakta följande saker när det gäller expansionsfogar:

 • Trappor bör monteras på undergolvet så, att parkettgolvet har 10 mm rörelsefrihet runt fastsättningspunkten. Trappornas bärande delar (t.ex. vangstycken eller räckenas stödpelare) får aldrig fästas direkt på parketten.
 • Fast monterade möbler eller bärande konstruktioner, t.ex. mellanväggar, får aldrig monteras direkt på parkettgolvet! De blockerar golvet så att det inte kan röra sig obehindrat. Av den orsaken måste fasta möbler (t.ex. köksöar och -skåp) monteras innan parketten läggs. Om man vill lägga parkett under fasta möbler, måste den del som hamnar under möblerna separeras från resten av golvet med en expansionsfog eller ett hål som är 20 mm större än möbelfötterna, så att möblernas vikt belastar parkettens undergolv.
 • Limmade nivålister får fästas endast vid den ena golvytan. Om en nivålist mellan två rum fästs vid båda golvytorna, låser den golven vid varandra och förhindrar parkettgolvets normala fuktexpansion. I sådana fall gäller inget ansvar för defekter på produkten. Också T-lister fästs alltid vid undergolvet, inte vid parketten.
 • Golvlister och trösklar bör sättas fast så, att de inte förhindrar parkettens naturliga fuktexpansion. Fäst inte lister för hårt mot golvet och fäst inte heller trösklar genom parketten. Lister, skenor, trösklar o.s.v. får inte skruvas fast genom parketten och blockera rörelsen. Också när dörrkarmar monteras bör man se till att de inte förhindrar parkettens naturliga rörelser.
 • Vid skåp med skjutdörrar görs expansionsmånen (ca 10 mm) under dörrarnas glidlist och listen fästs vid parketten med korta skruvar (12 mm) på skåpsidan.
 • Golvet i varje enskilt rum ska monteras som en separat golvplatta. Golven skiljs åt vid varje dörröppning med en expansionsfog och dörröppningarna förses med trösklar eller övergångslister. Man strävar efter att montera golvet i form av en kvadrat eller rektangel. Utrymmen med komplexa former  (t.ex. L-, T- eller U-formade rum) monteras som två eller flera golvplattor separerade från varandra med expansionsfogar. Om parketten läggs flytande är det absolut förbjudet att limma fast parketten vid underlaget i dörröppningar, framför en eldstad eller någon annanstans. I situationer där golvet i flera rum ska bilda en golvplatta, rekommenderar vi att du använder en produkt med traditionell limfog och som monteringsmetod fastlimning i underlaget.
 • Inte ett enda föremål eller en enda utskjutande del som hindrar plattan från att röra sig får lämnas kvar i golvet. Rörelsefogen får t.ex. inte fyllas med kablar.

Undergolvet och fuktspärr

Undergolvet bör vara jämnt – för  WiseLoc produkter med låsspont  är den tillåtna ojämnheten  ±2 mm på två (2) meter. Produkter med konventionell limspont tillåter en litet större avvikelse. Jämnheten kontrolleras genom att lägga en brädas fjädersida mot golvet och sedan mäta springan mellan golvet och brädan. Ojämnheter som är större än tillåtet bör jämnas ut genom slipning eller med hjälp av ett lämpligt spackel. Underlaget bör vara orörligt, solitt, fast, rakt, torrt och rent. Lägg märke till att bara ett litet skräp kan leda till att golvet blir irriterande ojämnt.

Alla heltäckningsmattor och liknande mjuka ytor måste avlägsnas. Underlaget bör vara så oflexibelt som möjligt. Lämpliga undergolv är: faner- och spånskivor, betong, klinkers och marmor, linoleum och PVC. Lägg märke till att betongunderlag alltid måste förses med ett fuktspärrande undermaterial eller motsvarande fuktspärr (t.ex. 0,2 mm PE-plast där skarvarna överlappar varandra med ca 20 cm eller tejpas).

Underlagets fuktighet bör mätas innan golvet läggs. Vi rekommenderar att låta en yrkesman genomföra fuktmätningen. Säkerställ att underlaget är lika torrt över hela ytan där golvet skall monteras (också på ställen där byggmaterial eventuellt har förvarats). Ett bra sätt att ta reda på om fuktigheten är lämplig, är att breda ut en ca 1 m² stor PE-plastfolie, tejpa fast den vid golvet i kanterna så att det blir tätt och lämna den där i ett dygn. Om det bildas fukt på golvytan under plastfolien är det ett tecken på att för mycket fukt avdunstar och monteringsarbetet får inte påbörjas. Exakta fuktvärden fås med hjälp av en lämplig fuktmätare. Påbörja inte monteringen om underlagets fuktighet överstiger 80 % RF (högst 3,0 viktprocent)!

Golvvärme

Ett Timberwise-golv kan monteras ovanpå golvvärmesystemet. Golvvärmen bör fördelas jämnt över hela golvytan. Innan golvet monteras, måste undergolvet få torka i ca två veckor. Gör på följande sätt:

 • Höj golvvärmens temperatur med ca 5°C per dag tills värmeeffekten är minst hälften av den maximala. Gör så här också på sommaren.
 • Höj därefter golvvärmen till maximal temperatur i 3 dygn.
 • Sänk värmeeffekten så att underlagets yttemperatur sjunker till 18 °C. Se till att ventilationen är god vid uppvärmningen och nedkylningen.
 • Lägg golvet enligt anvisningarna.
 • Höj temperaturen successivt under 5 dygn, så att trägolvytans temperatur aldrig överstiger +27 °C. Täck inte ens delvis golvet under den här tiden. Luftens relativa fuktighet bör hela tiden hållas på 40 – 60 %. Rekommenderad rumstemperatur är 18 – 24 °C. Om omständigheterna avviker från detta kan det hända att golvet rör sig mer än vanligt. Tillverkaren, återförsäljaren eller läggaren kan inte ta något ansvar för dessa förändringar.

Följande faktorer bör tas i beaktande när monteringen sker ovanpå golvvärme

 • Golvets yttemperatur får inte överstiga +27°C . Observera att vanliga mattor höjer golvets yttemperatur med +2 °C under dem.
 • Golvets temperatur får inte genomgå regelbundna variationer på mer än 2 °C per dygn (nattsänkning).
 • Oberoende av undergolvets material bör man med golvvärme alltid montera en fuktspärr (t.ex. 0,2 mm PE-plast där skarvarna överlappar minst 20 cm eller är tejpade) eller ett fuktspärrande undermaterial.
 • Avskilj de golvytor som inte är försedda med golvvärme från de uppvärmda områdena med en expansionsfog.
 • Vi rekommenderar att golvvärmens kablar eller rör installeras på minst 30 mm avstånd från Timberwise-parkettens bottenmaterial.
 1. trägolv bör förses med en luftspalt
 2. för betonggolv ett skikt avjämningsmassa
 • Om golvärmens kablar eller rör installeras på mindre än 30 mm avstånd från parkettens bottenmaterial, får temperaturen på golvets yta inte överstiga 25 ⁰C.
 • Korkfiltpapp rekommenderas inte som undermaterial.

Förberedelser

Förvara parketten i oöppnade förpackningar (utrymmet bör vara torrt, luftfuktigheten  40 % – 60 % och temperaturen +18-24 °C). Före monteringen bör paketen förvaras  2-3 dygn under samma omständigheter (luftfuktighet och temperatur) som råder i det rum där golvet  skall läggas. Paketen staplas på ett jämnt underlag så att luften kan cirkulera mellan dem och på ett sådant ställe att de inte utsätts för direkta värmekällor (såsom värmeelement eller starkt solljus). Öppna paketen först när du påbörjar monteringen och högst en dags behov åt gången.

Säkerställ att du har de undermaterial (fuktspärr och stegljudsunderlag) och verktyg som behövs för monteringen till hands. Kontrollera alltid med din återförsäljare att fuktspärren och stegljudsunderlaget passar för Timberwise-parketten.

 • Undermaterialet får inte vara för tjockt (<3,0 mm) och inte vara tillverkat av ett alltför flexibelt material! Sammanpressningen får vara högst 25 % av materialets tjocklek vid en belastning på 2,4 ton/m² (DIN53577).
 • Verktyg som behövs: tumstock, blyertspenna, vinkelhake, distanskilar, cirkel- eller sticksåg, klackjärn, slagkloss, stämjärn, hammare, kniv, trälim (PVAC-lim).

Räkna först ut hur många brädor du behöver. Mät rummets totala bredd, dividera detta med brädans bredd och kontrollera hur många fulla brädrader du behöver. Se till att sista brädraden är tillräckligt bred (se Andra brädan, första raden). Kom ihåg expansionsfogarna. Blanda brädor från olika paket under monteringen, för att få ett golv som motsvarar sorteringen.

Montering av produkter med konventionell limspont

Öppna 3-4 paket åt gången, så att du kan montera brädorna i den ordning du vill. Varje bräda är ett unikt exemplar.

Placera de första brädornas notsida mot väggen och limma ihop den första radens brädor endast i tvärfogarna. Lämna ca 10 mm expansionsfog mot väggen i brädornas längdriktning.

Om väggen är rak, kan du när du har monterat 3 brädrader placera kilar mellan väggen och brädraden.  Om väggen är sned (t.ex. i gamla bostäder), bearbeta den första brädradens form, så att monteringen startar i önskad riktning. Applicera tillräcklig mycket PVAC-lim på spontens övre kant (bild 3) och pressa ihop brädorna. Alla sido- och ändfogar måste pressas ihop kraftigt. Torka omedelbart bort lim som pressas upp på ytan med en fuktig trasa.

Spänn, medan limmet ännu är elastisk, radens sista bräda (ändfogen) med hjälp av ett golvläggarjärn. Starta den nya raden med den föregående radens restbit. På detta sätt sänker du monteringssvinnet. Montera brädorna på så sätt, att fogställena för brädor som monteras bredvid varandra är förskjutna med åtminstone 50 cm. Använd en slagkloss och slå med början från brädans fria ände ihop brädorna från fjädersidan med korta slag och arbeta dig fram mot ändfogen. På detta sätt undviker du springor i brädornas ändor (bild 5). Se till att du inte skadar brädans yta när du använder slagklossen.

Låt limmet i de tre första raderna torka i ca 2 timmar, för att få en stadig och jämn början på raderna som monteras efter det (bild 6). Nu kan du montera resten av brädorna. Såga den sista brädraden till den bredd som behövs (bild 7). Kom ihåg att avståndet till väggen bör vara ca 10 mm. Använd ett golvläggarjärn när du spänner fast brädorna (bild 8). Låt limmet torka i 12 timmar (bild 9) innan du tar bort kilarna (högst 1 dygn efter monteringen) och montera därefter golvlisterna.

Rör

Om rören är installerade framför väggen, måste diametern på hålen som borras för dem i brädan vara 20 mm större än rören, för att säkerställa att golvet har tillräckligt med utrymme att röra sig. Märk ut det ställe på brädan där röret skall gå igenom. Borra lämpliga hål för rören och såga bort bitarna (bild 10). Sätt tillbaka bitarna när brädan är monterad.

Dörröppningar och dörrkarmar

Såga av dörrkarmarna, så att den parkettbräda som ska monteras precis passar under dem (bild 11). Glöm inte att lämna en expansionsfog.

Korridorer

Undvik att montera golvet på tvären i trånga korridorer; men om det inte kan undvikas, lätta på «spänningen» i plankan genom att såga igenom brädans bottenskikt  i 45 ° vinkel (högst ett 6 mm djupt snitt). Minst var tredje brädrad bör monteras med skarvade brädor.

Golvlister

Montera golvlisterna för att täcka in expansionsfogarna. Golvlisterna fästs endast i väggen, inte i golvet.